Vastuu toteutuksesta aina työnantajalla

Vastuu työsuojelun toteutuksesta on työnantajalla, käytännössä linjaesihenkilöillä. Se tarkoittaa ensikädessä sitä, että työnopastus, perehdyttäminen ja riittävästä ammattitaidosta huolehtiminen ovat kunnossa.

Esihenkilölle kuuluu myös jatkuva työympäristön-, työmenetelmien- ja työtapojen valvonta, sekä puuttuminen havaittuihin vaaroihin ja ongelmiin.

Esihenkilö toimii myös kantoaaltona asiasta ylöspäin, ellei omat valtuudet riitä hoitamaan asiaa.

Esihenkilön lisäksi jokaisen työntekijän tulee huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta. Tämä tarkoittaa työnantajan ohjeiden noudattamista, sekä velvollisuutta ilmoittaa havaitsemistaan vaaroista,  sekä poistaa ne kykyjensä mukaan. Tämän lisäksi jokaisen työntekijän tulee:

  • Noudattaa järjestystä ja siisteyttä, huolellisuutta ja varovaisuutta.
  • Käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja turvalaitteita.
  • Välttää häirintää ja epäasiallista kohtelua.
  • Toimia yhteistyössä työnantajan kanssa.

Miten vaikutetaan työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn?

Turvallinen työ on työntekijän kannalta luonnollisesti ensiarvoisen tärkeää. Kukaan ei halua kokea itseään turvattomaksi. Eri toimialoilla on oma tilanteensa, mutta sosiaalisen median myötä vertailu muihin toimialoihin aiheuttaa painetta olla kilpailijoita parempi.

Työturvallisuudella on myös merkitystä yrityksen maineelle, en ole vielä kuullut, että huono työturvallisuus on yrityksen menestystekijä.

Turvallisuuskulttuuri koostuu kahdesta osasta: siitä, mitä tehdään ja siitä, miten asennoidutaan

Työturvallisuus tapahtuu operaatioissa, eli ihmisten päivittäisessä tekemisessä. Operaatiot itse eivät tee mitään, vaan ihmiset. Koska työturvallisuus syntyy näissä ihmisten tekemissä operaatioissa, niin se on ihmisjohtamisen tulos. Johtajien ja esihenkilöiden rooli työturvallisuuden edistämisessä on aivan keskeistä.

Esihenkilöt ovat tiiminsä valmentajia. Heidän tulee luoda tiimin jäsenille edellytykset tehdä turvallista työtä. Koulutuksen, työvälineiden ja valmennuksen tulee olla kunnossa. Jokaisella on oikeus saada aitoa ja oikea-aikaista palautetta onnistumisestaan!

Työturvallisuus on myös osa yrityksen julkista kuvaa!

Samankaltaiset artikkelit