Arvovirtakuvaus on visuaalinen kuvaus miten materiaalit ja informaatio virtaa kohti asiakasta. Se sisältää laskelmat kokonaisläpimenoajasta ja arvoa lisäävästä ajasta. Arvovirtakuvaus tehdään yleensä kahtena versiona kuvaamaan sekä nykytilaa että tavoiteltua tilaa.

LEAN-sanaston sisällysluettelo